Friday, May 14, 2004

[crunchycadaver] i got back.
[bluecifer] crunchy got back?
[crunchycadaver] oh yeah
[crunchycadaver] want some?
[crunchycadaver] i have extra

No comments: