Friday, June 06, 2008

Spymunk Strikes Again!

Spymunk> I'm not happy.
Vertov> how come?
Tequila> ?
Spymunk> I wish somebnody would slap me on the ass.
Spymunk> lol

No comments: